Nekonvenčné metódy proti rakovine na jednej webke.
Germánska nová medicína  (GNM) je terapia
 
Je nepresné tvrdiť, že GNM je terapia, teória či filozofia, v ktorú máme veriť.
 
"Ak veríš, tak popieraš pravdu a realitu. Skutočnosť je neznáma a tvoja viera či neviera v nepoznané je len tvojou projekciou seba samého, preto skutočnú realitu nepokrýva. Veríš, lebo ti to prináša uspokojenie, nádej, zmysel života. V skutočnosti tvoja viera má nízku výpovednú hodnotu o skutočnosti"

Jiddu Krishnamurti

Dr. Hamer vďaka objavu 5 biologických zákonov, ktoré sa skrývajú pod pojmom Germánska nová medicína, odkryl  novú a pokročilú formu vnímania embryológie, biológie a medicíny ako celku. Aj preto si "nárokuje" názov  Nová medicína! Práve objav 5 prírodných biologických zákonov predstavuje evolučný krok  v pochopení medicíny, jej integráciu s biologickým vývojom človeka, prináša "gravitačný zákon", ktorý nám konečne vysvetľuje prečo padá jablko zo stromu. 5 prírodných zákonov je nemenných, aplikovatelných na všetko živé bez výnimky.   Preto tu nejde o otázku viery. Mali by sme veriť gravitačnému zákonu? Nie, lebo je to nepopieratelný fakt! Podobne ako GNM. Tu nejde o prijímanie, či odmietanie...prípadne vytrhovanie z kontextu... Ak chcete GNM členiť, tak to je ako s kúskovaním samotného človeka. Bolo by to ako usudzovanie o veľkosti ľadovca z toho, čo vidíme na povrchu vodnej hladiny. Zanedbávali by sme podstatu. Keďže sa rozprávame o 5 prírodných biologických zákonoch, tak GNM predstavuje univerzálnu cestovnú mapu, ktorú môže použiť akýkoľvek lekár či terapeut. Pochopením týchto zákonov sa môže nastaviť rozumná, cielená a tým aj efektívna a úspešná terapia. Takže pod pojmom GNM je oveľa viac než "len" terapia.


Konvenčná medicína je vedecká
 
Konvenčná medicína nepochybne musí používať vedecké metódy (pozorovanie, štatistika atď), ale tieto predpoklady z nej ešte nevytvárajú vedu. Hypotéza je predpoklad, vyhlásenie, ktorého vierohodnosť nebola dokázaná,  ale je plošne prijímaná a z nej sa dedukujú ďalšie teórie a premisy. Používanie vedeckých metód ešte neznamená, že ide o vedu, dokonca prírodnú vedu. Školská medicína nemá žiadnu teóriu, ktorá by nebola založená len na hypotéze (nepotvrdený predpoklad) vo vzťahu k biologickým zmenám, k "chorým" jedincom. Napr. vo vzťahu k pacientom s rakovinou  je tu celý rad  predpokladov, špekulácií, ktoré sú vyvodzované len zo štatistiky. To však vôbec neumožňuje vysvetliť príčinu ochorenia, špecifické prípady a napr. spontánne uzdravenia. Pre sumarizáciu, konvenčná medicína obsahuje celý rad vyhlásení a ich verifikácia nie je uskutočnená, lebo ide o hypotézy, preto pojem lekárska veda prinajmenšom v druhom slove nie je úplne  na mieste.

GNM je nevedecká
 
GNM má  vedecký základ. Korešponduje s presnými kritériami prírodnej vedy.  Je založená ná zákonoch platiacich v každom prípade a na žiadnej hypotéze. Ich platnosť je možné overiť tak na  prípadoch rakoviny ako aj na akejkoľvek inej chorobe. GNM v každom prípade ponúka  vedecké vysvetlenie akejkoľvek biologickej zmeny bez potreby hypotézy. Tento prístup umocňuje možnosti vhodnej a na vedeckosť založenej terapii.
 
Konvenčná medicína uznáva prácu Dr. Hamera


25 rokov po objave Dr. Hamera americká nadácia Heal Breast Cancer Foundation spustila výskumný projekt scenovania mozgu, čo má demonštrovať to, čo paradoxne Dr. Hamer už dávno dokázal na vyše 45 000 prípadoch pacientov. Každému orgánu prináleží  konkrétne mozgové relé, spúšťačom rakoviny je špecifický emočný konflikt jasne demonštrovaný aj v mozgu.viď.(www.healbreastcancer.org/brainrelay.php)

Medzitým.... objavy Dr. Hamera  sa  nezverejňujú, potláčajú,  "postihnuté" centrá na mozgu sa naďalej nesprávne majú za nádory na mozgu. Jedným dychom onkológovia vravia, že mozgové bunky (neuróny) sa nemôžu deliť a napriek tomu nádory na mozgu vraj existujú! Aj z toho pohľadu je tvorba nových buniek (pre prípad neurónov) z medicínskeho pohľadu úplne nelogická!
 
Dr. Hamer je v spore so svojim žiakmi
 
Sú to žial práve žiaci samotní, ktorí  prekrúcajú objavy Dr. Hamera do podoby, ktorá  je na míle vzdialená od rigoróznej vedeckej teórie. Je to delikátna záležitosť, ale  ten kto skúma GNM v celej jej šírke dokáže tieto nezrovnalosti slušne detektovať a odčleniť plev od zrna. O plagiátorstve jeho diela a adaptácii na 100 spôsobov sa zmieňovať ani nebudeme, lebo je to len vizitka ich autorov a propagátorov. Je potrebné však o tom hovoriť, lebo tu ide o životy nevinných ľudí, ktorým sa častokrát dáva falošná nádej, sú "liečení" bez toho, aby si boli vedomí eventuélnych dopadov. Prezentácia GNM vo "vynovených podobách" sa častokrát  míňa účinkom, lebo si osoby neuvedomujú riziká tých či oných terapeutických  postupov. O mnohých konfliktoch, ktorých emočné uvolnenie môže byť aj  fatálne sa ani nehovorí ( syndróm zberných kanálikov obličiek, program koronárnej žily, koronárnej artérie a iné). Lekár či terapeut pracujúci s 5 prírodnými zákonmi zároveň si vždy všíma  všetky 3 úrovne človeka: psyché, orgán, mozog. Bez ich synchronného vnímania nie je možné nastaviť správne očakávania ani pre dotknutú osobu a ani pre terapiu.

Pacienti Dr. Hamera zomierali
 
"Bolo spomenuté, že 7 pacientov zomrelo (po viacnásobnej chemoterapii), ktorí sa na poslednú chvílu  snažili porozumieť ešte Novej medicíne. Nepoznal som osobne ani jedného z nich, ani ich  mená, ich lekárske spisy už vôbec nie"
Dr Ryke Geerd Hamer

Niet onkológa na svete, ktorí ešte nevidel žiadneho zo svojich pacientov zomierať.  Dr. Hamer nie je výnimka.  Napriek tomu aj v pokročilých štádiách jeho úspešnosť bola nad 90%.  Podľa oficiálnych štatistík 98% pacientov "liečených" chemo, radioterapiou, opiátmi do 7 rokov po terapii skonajú.  Tie 2 % šťastlivcov sú pacienti, ktorí boli "pristihnutí" už v pokročilej fáze hojenia organizmu  a tým pádom chemoterapia nezanechala také ničivé účinky na ich tele, aby to viedlo k mortalite. V krátkosti, kritici Dr. Hamera, ktorí sa snažia o jeho zdiskreditovanie sú ignorantmi faktov, pretože si naivne myslia (nechcú si priznať), že ich konvečná liečba by mala v týchto hraničných prípadoch taktiež neúspech!
 
Dr. Hamer neodporúča lieky
 
"Dr. Hamer neodporúča žiadne lieky počas hojenia organizmu."
 
V jednom z vyhlásení Dr. Hamer dopĺňa, že akýkoľvek sympatikotónny liek môže priniesť úľavu a pomoc počas hojivej fázy organizmu. Praktikant GNM sa nestavia proti medikamentom,  ale ovláda a je si vedomý, že Matka príroda telesné procesy dokonale optimalizovala. Tí čo ho obviňujú z nepoužívania morfia na úľavu od bolesti, nie sú si vedomí jeho zničujúceho efektu tak na úrovni fyzickej, mentálnej ako aj úrovni mozgu. Neuvedomujú si, že sú aj iné prostriedky pomoci...
 
Chemoterapia  môže byť braná do úvahy
 
V tomto smere je Dr. Hamer neoblomný:

" V súčasnosti sme konfrontovaní s touto  nebezpečnou pseudoterapiou, ktorá vychádza z absolútneho nepochopenia a nepoznania biologických zákonov Novej medicíny". Podľa Dr. Hamera objaviteľ chemoterapie by si záslúžil náhrobný kameň v pekle!"

Paradoxne mnoho onkológov, keby si mohlo vybrať pre seba alebo blízkych by chemoterapiu úplne odmietli.  Dr. Georges Mathé, onkológ je dobrým príkladom: keby sa mi vyvinula rakovina, tak by som nikdy nepodstúpil konvenčnú terapiu! Len obete, ktoré sa držia ďaleko  od týchto spôsobov majú šancu sa z toho vyzliecť  bez újmy na koži" Dr. Georges Mathé. "Scientific Medicine Stymied", New Medicines (Paris), March 1989.

V roku  1985, Dr. Georges Mathé, bývalý prezident  the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)  bol liečený na karcinóm  priedušiek u Dr. Hamera. Napriek tomu, že mal tú osobnú česť sa vďaka nemu vyliečiť, naďalej pokračoval "liečbe" tisícov pacientov konvenčným spôsobom otravy a ožarovania.
Dr. Hamer neodporúča chirurgický zákrok
 
Je to absolútne nesprávne tvrdenie. Dr Hamer navrhuje rozumné chirurgické zákroky, predovšetkým odstraňovanie len samotného rakovinového útvaru v  prípade, že je tam  riziko mechanickej bariery, upchatia atď. Chirurgický zákrok môže pomôcť aj  ako pomôcka, aby sa u osoby napr. z titulu konfliktu z poškodenej estetickej stránky, nevyvinula ďalšia rakovina. V niektorý prípadoch hojivá fáza so sebou prináša aj nepríjemné aspekty (hnisanie, tuberkuloidné odbúravanie), čo je možné napr. za istých prípadov chirurgicky odstrániť, minimalizovať.
 
Dr. Hamer odmieta psychoterapiu
 
Dr. Hamera obviňujú z toho, že sa odvoláva na  "biologiu" (konfliktný alebo biologický šok)  a  nie na psychológiu alebo "psychobiológiu". V skutočnosti on nikdy neoddeľuje od seba 3 úrovne človeka (psyché, orgán, mozog), čo paradoxne usvedčuje tých kritikov, ktorí sa zaoberajú buď len s telom alebo len so psyché človeka
 
Vyjadrenie Dr. Hamera:

25 január, 2008

Terapia GNM

Lekár budúcnosti aplikujúci Novú germánsku medicínu nebude "masovým" lekárom. Musí byť otvoreným, ľudským, vysoko kvalifikovaným so širokým rozhľadom tak v oblasti fyziológie orgánov, fungovania psyché ako aj mozgu.  Pretože v germánskej novej medicíne niet špecialistov, či špecializácií ( gynekológia, onkológia, kardiológia). Daný lekár bude musieť byť schopný prepojiť všetky úrovne v človeku. Osoba musí byť vybavená náležitými vedomosťami ako aj dávkou intuitívneho vnímania. Bez osobnej charizmy však nebude môcť naviazať  kontakt s dotknutou osobou. Možno, že zo 100 lekárov bude vhodný len 1. Len tým, že si prečítame pár kníh, ukončíme semináre (Meta-zlodejov, hotheads & company, atď.) v kombinácii s nejakými magickými rituálmi či v kombinácii s konvenčnou medicínou  sa z nikoho nestane poloboh a dokonca takýto prístup môže byť aj nebezpečný.
Dr. Hamer
 
Len veľmi málo psychiatrov a psychológov  pozná detailne  prácu Dr. Hamera z oblasti psychických a afektívnych porúch, čo im znemožňuje vnímať tieto diagnózy v celej ich šírke. Dokonca mnohí ani nevedia, že Dr. Hamer dlhé roky pracoval na psychiatrických klinikách, kde sa neschopnosť diagnózu reálne riešiť suplovala podávaním psychotických liekov. Zároveň mnohé nepochopenia o GNM v tejto oblasti  rezultujú z nekvalifikovaných prekladov diela Dr. Hamera predovšetkým vo francúzštine. Dr. Hamer prináša pre psychiatrov a psychológov obrovskú a hodnotnú pomôcku, aby svoju prácu mohli vykonať presnejšie a účinnejšie. Vďaka napr. CT skenom lekár okamžite vie, aká zmena momentálne prebieha o daného pacienta. Áno, aj psychologické potiaže majú svoje korene v biológii. Mnohé ťažké prípady sa riešia vo veľmi krátkom čase. Dlhotrvajúce a viacnásobné sedenia nie sú potrebné.... Čo nemusí byť pre každého profitabilné... Dr. Hamer zistil, že pristupovať k pacientovi je možné len komplexne berúc do úvahy všetky jeho dimenzie.

Dr. Hamer je klamár a kriminálnik
 
Pravdou  je, že GNM teória a jej účinnosť provokuje súdy, lekársku vedu i profesiu, farmaceutický priemysel. Nedostatok objektívneho prístupu aj  zo strany médií znevažuje dané objavy, a to aj napriek tomu, že boli viackrát oficiálne overené a vedecky potvrdené.  V čom sa Dr. Hamer previnil? V tom, že odmietol odvolať  zákony Novej medicíny a navrátiť sa ku konvenčnej medicíne. Je to ako keď predstierame, že Zem je plochá a pritom vieme, že je guľatá. Jeho metóda rakovinovej liečby je paradoxne najúspešnejšia zo všetkých, čím sa jej "konkurent" v podobe akademickej medicíny vôbec nemôže pochváliť. Tí lekári, ktorí otvorene praktizujú na základe princípov GNM sú postihovaní a perzekvovaní.  Ide predovšetkým o štáty ako Nemecko, Rakúsko, Francúzko a Belgicko. Len španielské súdy rozhodli o tom, že  to nie je ich úloha rozhodnúť medzi terapiami a protikladnými lekárskými teóriami.
 
Počas pojednávania  proti  Dr. Hamerovi, verejný prokurátor (Wiener Neutsadt, v Rakúsku) musel priznať, že  6,000 z 6,500  pacientov v pokročilom štádiu rakoviny stále žili po 4-5 rokoch a to len vďaka terapii  Dr. Hamera.
 
Perzekvovaný Dr. Hamer bol 2 krát vaznený v neľudských podmienkach a 10 krát unikol atentátu. 16 februára 2006 ho konečne oslobodili, odvtedy si našiel azyl v Nórsku, kde pokračuje vo výskume, viac menej sa tým vyhýba represáliám, ktoré by na neho čakali v rámci štátov Európskej únie. Jeho príbeh je podobný  Dr. Ignace-Philippe Semmelweisovi, ktorého taktiež obviňovali a pranierovali (skončil na psychiatrii internovaný). Jeho  jedinou "vinou" bolo, že  presviedčal o potrebe umývať si ruky (po patologickom výskume)  pred stykom s tehotnými mamičkami z dôvodu ohrozenia  prenosu infekcie. Jeho myšlienky sa uchytili žial až po jeho smrti...
 
Hamer je psychopat a fundamentalista
 
Nemecký zákon  umožňuje vylúčiť lekára z asociácie a zbaviť ho aprobácie na základe skutočnosti, že je napr. klasifikovaný ako duševne nepríčetný. Tento postup bol proti Dr. Hamerovi použitý  v roku 1986, keď  po  odmietnutí lekárskych dogiem ho zbavili práva vykonávať lekársku prax. Mnohí ho obviňujú z tvrdohlavosti, ale Dr. Hamer si nepripúšťal, aby svoj revolučný objav od pása zavrhol a odvolal. Nespravil tak ani pod hrozbou vazenia, čo svedčí skôr o jeho integrite! Tí ktorí pracujú s daným objavom a pritom sa nehlásia k odkazu GNM,  popierajú a ignorujú ďalekosiahly spoločenský odkaz objavu a to len z dôvodu strachu alebo potrieb ega, ktoré sa obáva prísť o iluzórne benefity doby postavenej na hlavu. V roku 1987 súd ho klasifikoval za psychopata bez toho, aby ho vôbec videl. Išlo o ten istý súd, ktorý  mu odobral  lekársku aprobáciu za to, že nepoprel svoj objav, ktorý dokáže kedykoľvek verifikovať. Súd to samozrejme vedel.
 
Dr. Hamer je hlavou sekty
 
Dnes sa koncept sekty častokrát používa na elimináciu nepohodlných inštitúcií alebo čohokoľvek, čo vytŕča z mainstreamu. Dr. Hamer nikdy nemal následovníkov. Liečil nespočetne veľa pacientov, ktorí stále žijú a sú desiatky terapeutov aplikujúcich jeho objav bez toho, aby ho čo  i len raz videli, osobne  poznali. Daní ľudia sa GNM pridržiavajú nie z  dôvodu nepodloženej viery, ale pre pravdivosť a účinnosť objavu Dr. Hamera. Názor si môže spraviť každý.
 
 
Dr. Hamer je rasista a antisemita
 
Dr. Hamer objavil, že časť židovského národa sa už vyše 20 rokov riadi pri svojom liečeni princípami GNM, kým iné národy sú vystavované  naďalej konvenčnej  liečbe. Toto zistenie by Hamer konštatoval aj keby sa týkalo inej národnosti, aj  keby to boli Japonci či Afričania. Je Dr. Hamer antisemitom, ak sa mu vyhrážali zo židovskej lóže, ktorej existencia je potvrdeným faktom a ktorému pripisuje zodpovednosť za mnoho pokusov o atentát voči svojej osobe?
 
14. mája 2001 vyjadril svoje stanovisko v doleuvedenom duchu:

"(…) Israeliti, predovšetkým  Chassidimovia praktizujú GNM vyše 20 rokov tajne a to s úspešnosťou do výšky 98%.  Tento fakt potvrdila aj nemocniva z Tel Avivu.  Izraeliti  však "liečia" nežidov  konvenčnou metódou, kým vo svojich radoch sú verní  účinnému postupu liečby v duchu GNM. Dr. Hamer nezávisle od  národnosti, rasy akéhokoľvek človeka   odmieta, aby jeho revolučný objav bol uzurpovaný len pre úzku skupinu ľudí, národnosť.  Zároveň odmieta, aby sa v tichosti praktizujúcimi lekármi tolerovali toxické formy pseudoterapie, ktorá vedie k úmrtiu tisícov pacientov ročne. Postoj Dr. Hamera je nemenný a za vyhodením z vyše 50 kliník vidí jasné prepojenie horeuvedenej lóže, ktorá nemá záujem o zverejnenie objavu GNM pre širokú vrstvu populácie celého sveta. Žial obete nemajú žiadne lobby a končia na bytúnku. Dr. Hamer už nemá čo stratiť, preto si dovoľuje veci nazvať pravými menami. Dr. Hamer opakovane neodmieta plošne žiadnu rasu, náboženstvo, ale principiálne bojuje so zoskupeniami, ktoré nemajú eminentný záujem o blaho ľudstva a to z egoistických a peňažných záujmov.


Viac tu: http://gnm.webnode.sk/news/myty-a-fakty-o-gnm/
http://gnm.webnode.sk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.01.2018 04:48:40
cykloturistika
„Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie."
(Philip Day „Cancer: Why we are still dying to know the truth", Credence Publications, 2000)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one